Back

Studiebeskrivelse: 4-årig psykoterapeutisk uddannelse

Generelt om uddannelsen:

Essens´ 4-årige uddannelse i eksistentiel dynamisk psykoterapi henvender sig til mennesker, der:

 • ønsker at arbejde terapeutisk – såvel psykodynamisk som kognitivt
 • ønsker at arbejde med behandling / rådgivning
 • ønsker at opkvalificere den faglige kompetence i deres nuværende arbejde
 • ønsker personlig udvikling og vækst

Uddannelsen er relevant for mennesker, der arbejder med andre mennesker. Nuværende studerende har meget forskellig faglig baggrund og kommer fra mange forskellige typer arbejdspladser.

Uddannelsen karakteriseres ved at:

 • Være en deltidsuddannelse. Det er muligt at have heltidsjob samtidig med terapeutstudiet
 • Være en praksisrettet uddannelse, hvor relevante teorier understøtter praksis
 • Have faglighed i fokus og følge hver enkelt deltager nøje og i dialog
 • Være successivt opbygget og kompetencegivende både ift. privat- og arbejdsliv
 • Have etiske rammer og praksis, der giver tryghed og et godt lærings- og udviklingsmiljø

Essens´ etiske regler for udøvelse af psykoterapi under uddannelsen

Kursister og studerende på Essens kan forvente at blive mødt med respekt, ansvarlighed og engagement af undervisere, der respekterer tavshedspligten.

Underviserne holder sig fagligt ajour og kvalitetssikrer løbende den terapeutiske praksis ved supervision og individuel terapi.

Vores kursusledere og undervisere er alle medlemmer af Dansk Psykologforening og/eller Psykoterapeutforeningen i Danmark.

Vi har samlet erfaring og udviklet på uddannelsen, både hvad angår form og indhold, siden opstarten i 1992.

Vi praktiserer ud fra høje etiske principper og med respekt for den enkelte deltagers ønsker og grænser.

Essens praktiserer det sæt af etiske regler som bl.a. er fastsat af Psykoterapeut Foreningen i Danmark

Essens´ metoder og værdigrundlag

Essens anvender udelukkende anerkendte træningsmetoder, som har bevist deres effekt, og som er baseret på:

 • Gestaltterapeutisk teori og praksis
 • Eksistentiel psykologisk teori og praksis
 • Psykodynamisk teori og praksis
 • Kognitiv teori, terapi og pædagogik – herunder metakognitive metoder, ACT og kognitiv coaching

Vores værdigrundlag er eksistentialistisk. De eksistentialistiske livsværdier får derved en særlig betydning i uddannelsen og i de studerendes faglige og personlige udviklingsproces.

Uddannelsens delmål

 1. Grundforløbet

Målet med grundforløbet er at

 • Fremme kursistens indsigt i egne psykologiske mønstre og personlige udvikling
 • Fremme kursistens kommunikative kompetencer og evne til konflikthåndtering
 • Fremme kursistens afklaring vedrørende personlige mål og værdier
 • Fremme kursistens kompetence til at tage lederskab i sit liv og i relationelle sammenhæng. Dette vedrører såvel arbejds- som privatliv
 • Kursisten opnår teoretisk basisviden om psykologiske og terapeutiske teorier og metoder
 1. Grundlæggende Terapeutiske Færdigheder

Målet med dette uddannelsesforløb er, at den studerende:

 • Opnår øget selvindsigt og personligt lederskab
 • Opnår relevant teoretisk viden indenfor filosofiske og psykologiske emneområder
 • Opnår kendskab til og træning i relevante terapeutiske metoder
 • Opnår erfaring med at modtage supervision
 • Opnår viden om metodernes muligheder og begrænsninger
 • Opnår kvalifikation og kompetence til at udføre professionel psykoterapeutisk/rådgivende samtale ud fra et fagligt velkvalificeret metodevalg og en høj etik
 1. Specialisering: Kognitiv Terapi, ACT  og coaching

Målet med dette forløb, er at den studerende:

 • opnår teoretisk viden om og praktiske færdigheder i at anvende kognitive terapeutiske metoder (herunder metakognitiv terapi og ACT) i kombination med og forlængelse af de allerede tilegnede metoder
 • opnår teoretisk viden om og praktiske færdigheder i at anvende coaching med et kognitiv teoretisk udgangspunkt
 • opnår kompetence i at målrette og understøtte den terapeutiske proces ud fra den enkelte klients ressourcer og problemområder

Formålet med uddannelsen som helhed er at uddanne psykoterapeuter, der forankret i eksistentialistisk livssyn og fænomenologisk metode arbejder respektfuldt og effektivt. Formålet indebærer at

 • Fremme den studerendes indsigt i egne psykologiske mønstre og personlige udvikling
 • Fremme den studerendes kompetence til at lede et terapeutisk forløb med en klient / en klientgruppe
 • Den studerende opnår relevant teoretisk viden om psykologiske og terapeutiske teorier og principper
 • Den studerende opnår kvalifikation og kompetence til at udføre terapeutisk arbejde ud fra fagligt velkvalificeret metodevalg og med høj etik
 • Den studerende kender sin faglige begrænsning

Uddannelsesmiljø samt undervisnings- og arbejdsformer

Uddannelsen er opdelt i moduler á 3-4 dages varighed. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og diskussioner, oplevelsesorienterede øvelser, gruppediskussioner, selvrefleksion, metodiske demonstrationer og metodisk træning.

Undervisningen består også af individuel feedback og supervision.

Uddannelsen er opbygget, så teori og metoder er sammenhængende. Hvert modul er en integreret del af hele kurset, og der undervises successivt i terapeutiske metoder. Disse trænes af de studerende med supervision fra kursuslederne.

De studerendes faglig-personlige udvikling og terapeutiske kompetencer evalueres løbende ved selvevaluering og i dialog med kursuslederne.

De studerende organiserer sig på forskellig måde gennem uddannelsen:

 • Under grundforløbet dannes mindre grupper, der mødes én gang mellem hvert modul og arbejder med opgaver stillet af kursuslederne efter forud instrueret metode.
 • Under uddannelse i grundlæggende terapeutiske færdigheder organiserer de studerende sig geografisk i træningsgrupper, der mødes ca. hver 2. uge gennem hele uddannelsen eller i hele dage alt efter ønske og logistik. Indholdet af møderne er træning af terapeutiske metoder og evaluering heraf. Møderne kan også indebære diskussion af litteratur ud fra udleverede studiespørgsmål. På 7. modul inviterer de studerende partnere eller en ven/kollega med i to dage (weekend). Temaet er relationel nærhed og distance, gensidig respekt samt kommunikativ optimering.
 • Under uddannelsesforløbets 3. del:
 • Under specialisering i kognitiv terapi, herunder metakognitiv terapi og ACT, samt kognitiv coaching organiserer de studerende sig geografisk i træningsgrupper, der mødes minimum 3 gange mellem hvert modul for at træne, diskutere litteratur og løse stillede opgaver.

I grupperne udvikles ofte meget fortrolige og nære relationer deltagerne imellem.

Vi lægger stor vægt på

 • at skabe et tilpas faglig-personligt udfordrende og trygt læringsmiljø
 • gode relationer og gensidig respekt mellem undervisere og studerende
 • seriøsitet og humor

Optagelseskriterier til den 4-årige uddannelse

ESSENS har følgende optagelseskriterier:

 1. Ansøgere skal have en relevant lang eller mellemlang videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter, som fx lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, fysioterapeut, pædagog, psykolog, læge.
 2. Ansøgere med videregående uddannelse uden psykologisk/pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter kan optages efter en konkret vurdering. Denne vurdering foretages ved en personlig samtale, hvor motivation, erhvervserfaring og modenhed klarlægges. Herudfra vurderer vi, om vores uddannelse synes relevant for ansøgeren.
 3. Ansøgere tilhørende faggrupper fra andre uddannelsessteder end de højere læreranstalter. Optagelse kan ske, såfremt ansøgers uddannelse suppleres med kurser fra en højere læreranstalt eller videregående uddannelse, fx de sociale højskoler, seminarier, det åbne universitet. Kurserne skal være indenfor psykologi, ledelse, personlig udvikling, terapi, supervision, coaching eller lignende. Endvidere vil vi invitere til en personlig samtale, hvor motivation, erhvervserfaring og modenhed klarlægges. Herudfra vurderer vi, om vores uddannelse synes relevant for ansøgeren.
 • Alle ansøgere skal have minimum 3 års relevant erhvervserfaring indenfor deres uddannelsesområde. Der kan gives merit for anden, relevant erhvervserfaring (fx socialt arbejde, undervisning, pædagogisk arbejde, personaleudvikling)
 • Alle ansøgere skal inden uddannelsesstart have en vis viden om psykologiske og terapeutiske teorier og metoder. Dette kan evt. opnås ved at ansøgeren studerer relevant litteratur og får godkendt skriftlig besvarelse af dertil hørende studiespørgsmål udarbejdet af Essens

Som studerende ved Essens skal du kunne dokumentere, at du opfylder ovenstående optagelseskriterier.

Dispensation for ovenstående kriterier gives altid ud fra en konkret vurdering baseret på en personlig samtale. Ved dispensation lægges vægt på

 • Livserfaring, modenhed, selvindsigt og refleksionsevne
 • Relevant erhvervserfaring (fx ledelse, HR, konsulentvirksomhed, alternativ behandler)
 • At ansøger har en grunduddannelse og et vist kendskab til psykologiske og terapeutiske teorier

Merit til terapeutuddannelsen gives altid ud fra en konkret vurdering baseret på en personlig samtale.

Orlov kan bevilges efter personlig samtale. Efter endt orlov afholdes en opsamlende samtale inden studiet genoptages. Den 4-årige uddannelse skal gennemføres indenfor en tidsramme på 6 år. Dispensation herfor kan gives efter konkret vurdering, der angår den studerendes hidtidige engagement i uddannelsen og baggrund for ønske om forlængelse.

Kontakt os ved tvivlsspørgsmål.

Uddannelsen omfang og eksamner

Alle opgaver laves efter grundig vejledning.

Hovedopgave laves trinvist med feedback på udvalgte dele.

Mange studerende har oplevet at få rigtigt meget ud af processen i opgaveskrivningen – og mange er blevet positivt overraskede over det ?

 • Indstilling til eksamen er frivillig og sker mod betaling. Det er den studerendes eget ansvar at sørge for indstilling senest ½ år før eksaminations tidspunktet. Indstilling forudsætter at forudgående eksaminer er bestået og at uddannelsen er fulgt på engageret og ansvarlig vis
 • Eksamensbevis / kursusbevis

Efter afsluttet godkendt eksamen på 4. år udstedes eksamensbevis.

Det er muligt at rekvirere dokumentation/kursusbevis for gennemført studietid efter hvert

delforløb.

 • Sygeeksamen

Fravær fra eksamen grundet sygdom meddeles tidligst muligt og dokumenteres med lægeattest, som skal sendes til Essens senest 4 dage efter eksamens datoen. Sygeeksamen tilrettelægges efter studerendes ønske og hvad der praktisk er muligt

 • Reeksamination ved ikke-beståede eksaminer er mulig max to gange. Reeksamination tilrettelægges efter studerendes ønske og hvad der er praktisk muligt

Underviserne

Kursister og studerende på Essens kan forvente at blive mødt med respekt, ansvarlighed og engagement af undervisere, der respekterer tavshedspligten.

Underviserne holder sig fagligt ajour og kvalitets sikrer løbende den terapeutiske praksis ved supervision og individuel terapi. Vi har alle en psykoterapeutuddannelse af minimum 4 års varighed samt praktisk erfaring af minimum 4-5 års varighed indenfor det terapiområde, der undervises i.

Kursuslederne er alle autoriserede psykologer og/ eller psykoterapeuter med efteruddannelse og stor og fortløbende praksiserfaring.

Vores kursusledere og undervisere er alle medlemmer af Dansk Psykologforening og/eller Psykoterapeutforeningen i Danmark. Vi har erfaring i at lede kurser og uddannelser tilbsage fra 1992. Vi praktiserer ud fra høje etiske principper og med respekt for den enkelte deltagers ønsker og grænser.

Vores undervisere har alle mangeårig erfaring indenfor formidlingsområdet. Vi sikrer os, at de formidlingsmæssige kompetencer er tilfredsstillende for vores studerende ved efter hvert modul at gennemlæse kursisternes evalueringsskemaer, hvor de bl.a. udfylder spørgsmål om tilfredshed med underviserne.

Den løbende faglige udvikling blandt Essens´ faste undervisere sikres gennem supervision til ansatte og kurser og videreuddannelse til Essens´ ledere. Planen for kurser og videreuddannelse for det kommende år fastlægges senest i november måned og drøftes i kursusrådet på dets årlige møde.

Kursusfaciliteter

Vi afholder vore kurser på Himmelbjerggården ved Ry:  

– i skovens dybe stille ro, med gå-afstand til Himmelbjerget, Gudenåen og Slåen sø. En perle i det midtjyske. Adresse: Himmelbjergvej 11, 8680 Ry

 

Enkelt og uforstyrret  

i smukke omgivelser, et godt rum for fordybelse og læring!

 www.himmelbjerggaarden.com